KRSC Thailand                     KRSC LEARNING CENTER

                 ศูนย์การเรียนรู้ แก่งกระจานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

                                  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
                      +++++++++++++++++++++++++++++++
                             
                 บนพื้นที่กว่า 60 ไร่ รองรับผู้เข้าพักได้มากกว่า 500 คน เราดำเนินธุรกิจผ่านความร่วมมือ  ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และการศึกษา
           โดยยึดหลัก BCG Model ที่เน้นพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงคำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์สูงสุด และพัฒนาศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน
           เราเป็นธุรกิจที่พัก อาหาร และเครื่องใช้ต่าง ๆ   ที่มาจากธรรมชาติ สอดแทรกความเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชน อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงชุมชน ด้วยทีมวิทยากรมืออาชีพ สอดรับกับศักยภาพเชิงพื้นที่ของแก่งกระจานที่เป็นมรดกโลก และจังหวัดที่เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO รองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง
           ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเลื่อมล้ำ สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดรับกับหลัก SDGs ซึ่งเป็นสิ่งที่ KRSC ยึดเป็นหลักตลอดมา
 
 
 

thThai