Team Building

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหรือหมู่คณะ สร้างความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการปรับทัศนคติให้ตรงกัน ช่วยพัฒนาอาชีพ ธุรกิจ ให้เจริญเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น